Odmietnutie zodpovednosti, súbory cookie a ochrana súkromia

Webová stránka o odmietnutí zodpovednosti, duševné vlastníctvo, ochrana súkromia a súbory cookie spoločnosti LC Packaging International B.V.

Vyjadrenie k podmienkam používania webového sídla

Na používanie webového sídla spoločnosti LC Packaging International B.V. sa vzťahujú nasledujúce podmienky. Vstupom do webového sídla spoločnosti LC Packaging International B.V. a jeho využívaním vyjadruje používateľ súhlas s nasledujúcimi podmienkami.  

Webová stránka o odmietnutí zodpovednosti

Táto webová stránka poskytuje len všeobecné informácie, ktoré sa nemusia vzťahovať na určité konkrétne situácie. Informácie na tejto stránke vytvorila a spravuje spoločnosť LC Packaging International B.V., pričom ich neustále kontroluje. Chybám sa však nedá vždy predísť. Z toho dôvodu sa vylučuje možnosť vyvodenia akýchkoľvek práv na základe informácií uvedených na tomto webovom sídle. Spoločnosť LC Packaging International B.V. nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania týchto stránok, za uvedenie neúplných alebo nepresných informácií ani za (krátkodobú) nedostupnosť tohto webového sídla.

Webové sídlo spoločnosti LC Packaging International B.V. zahŕňa odkazy alebo hyperlinky na iné webové sídla, ktoré nespravuje spoločnosť LC Packaging International B.V. Tieto odkazy slúžia len pre informáciu používateľov a boli sem pridané v dobrej viere pre potreby cieľových skupín spoločnosti LC Packaging International B.V. Spoločnosť LC Packaging International B.V. neposkytuje žiadnu záruku a nenesie zodpovednosť za obsah, používanie a dostupnosť týchto webových sídiel.

Spoločnosť LC Packaging International B.V. nezaručuje, že e-maily alebo iné elektronické správy adresované ich správcom budú načas doručené a spracované a nepreberá zodpovednosť za dôsledky, ktoré vzniknú oneskoreným doručením alebo spracovaním takýchto e-mailov alebo elektronických správ.

Práva duševného vlastníctva

Všetky práva duševného vlastníctva, najmä autorské práva, práva súvisiace s ochrannými známkami a informačnými databázami textami, obrázkami, logami, fotografiami a ilustráciami uvedenými na tomto webovom sídle, ako aj práva súvisiace s usporiadaním a dizajnom tohto webového sídla sú vlastníctvom spoločnosti LC Packaging International B.V. alebo poskytovateľov jej licencií. Informácie uvedené na tomto webovom sídle sú určené len na osobné použitie, nie na obchodné účely. Kopírovanie a zverejňovanie (častí) obsahu tohto webového sídla na iné než osobné účely, bez ohľadu na formu a spôsob, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LC Packaging International B.V. zakázané.

Použitie hyperlinku na ktorúkoľvek stránku tohto webového sídla je povolené len s písomným súhlasom spoločnosti LC Packaging International B.V. Spoločnosť LC Packaging International B.V. nepovolí použitie hyperlinku, ak nebude obsah, obrázok alebo meno hosťovskej stránky, podľa jej názoru, v súlade s menom a postavením spoločnosti LC Packaging International B.V., jej službami, výrobkami alebo obsahom tohto webového sídla.

Ochrana súkromia

Spoločnosť LC Packaging International B.V. rešpektuje právo na súkromie každého používateľa tohto webového sídla a zabezpečí, aby všetky osobné údaje, ktoré mohol používateľ poskytnúť spoločnosti LC Packaging International B.V. (prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formuláru) boli vždy považované za dôverné a aby sa s nimi zaobchádzalo podľa zákona o ochrane údajov.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti LC Packaging International B.V. prostredníctvom jej webového sídla alebo e-mailu, sa použijú len na uvedené účely, ako je napríklad odpovedanie na otázky. Ak máte otázky súvisiace s (možným) spracovaním svojich osobných údajov zo strany spoločnosti by LC Packaging International B.V., kontaktujte oddelenie komunikácie na telefónnom čísle: +31 180 39 38 37.

Súbory cookie

Spoločnosť LC Packaging International B.V. používa súbory cookie, na základe ktorých získava údaje o vašej návšteve tohto webového sídla. Spoločnosť LC Packaging International B.V. používa tieto údaje na overenie vašej identity na umožnenie prístupu na toto webové sídlo.

Ak navštívite toto webové sídlo, vaše údaje sa uložia v súboroch cookie. Ak odmietnete súbory cookie, môže to ovplyvniť jednoduchosť používania tohto webového sídla spoločnosti alebo sa toto webové sídlo spoločnosti LC Packaging International B.V. môže stať nedostupným

V súboroch cookie sa ukladajú tieto informácie:

  • vaše používateľské meno
  • vaše heslo
  • vaša IP adresa

Rozhodné právo a príslušnosť súdu

Webové sídlo spoločnosti LC Packaging International B.V. a jeho používanie sa riadi holandským právnym systémom. Všetky spory vyplývajúce z používania tohto webového sídla a informácií získaných v tejto súvislosti bude riešiť výhradne súd v meste Arnhem, Holandsko.

Supporting your products

 
© 2018 LC Packaging