Pokyny na bezpečné používanie

Obľúbenosť veľkoobjemových vakov (big bag/jumbo bag) neustále narastá. Nie je to však prekvapujúce, keďže sa dajú použiť rôznymi spôsobmi a každý vak dokáže uniesť až tisícnásobok svojej váhy, teda do 2500 kg. Je dôležité, aby ste vaky používali správne, čím sa zabezpečí bezpečnosť pri preprave, nakladaní a vykladaní. Prečítajte si nasledujúce rady:

Skladovanie veľkoobjemových vakov
Veľkoobjemové vaky je najlepšie skladovať čisté a zakryté. Tým sa zachová ich optimálny stav a zabezpečí sa ochrana pred slnečným žiarením a extrémnymi klimatickými zmenami.

Plnenie veľkoobjemových vakov
Najlepší spôsob, ako naplniť vak, je položiť ho na zem alebo na paletu a plniť ho cez nasýpací systém, pričom sa držia jeho popruhy. Upozornenie: v niektorých prípadoch sa musia vaky pred začatím plnenia uzemniť.

Vysýpanie veľkoobjemových vakov
Vaky sa väčšinou vysýpajú využitím gravitácie. Niekedy sa používa odsávanie. Pri vakoch so špeciálnym výsypným ventilom sa dá vysýpanie kontrolovať. Ak vak nemá výsypný ventil, zvyčajne má na spodnej strane otvor. Vysýpanie sa dá potom zastaviť tak, že sa vak položí na vysýpaný produkt. Pri tomto úkone dbajte na zvýšenú bezpečnosť a skontrolujte, či pod vakom na mieste, kam sa má produkt vyspať, nikto nestojí. Spoločnosť LC Packaging ponúka rôzne výsypné systémy na zjednodušenie vašich výrobných postupov.

Stabilita naplnených vakovs
Veľkoobjemový vak by sa mal napĺňať tak, aby sa zabezpečilo, že pomer šírky a priemeru nebude väčší ako 2:1. Stabilita produktu sa zvýši, ak sa počas napĺňania použije aj vibračný mechanizmus.

Zdvíhanie veľkoobjemového vakus
Pri zdvíhaní vaku je dôležité, aby ste stáli rovno pred ním, aby ste mohli vidlicu jednoducho vsunúť do popruhov alebo tunelových popruhov. Pri zdvíhaní skontrolujte, či sú všetky popruhy v zvislej pozícii a či nie sú prekrútené. Skontrolujte tiež, či vidlica nemá ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť vak alebo prerezať popruhy.

Vedenie vysokozdvižného vozíka s veľkoobjemovým vakom
Pri vedení vysokozdvižného vozíka s naplneným veľkoobjemovým vakom dbajte na to, aby ste ho presúvali nízko nad zemou. Ak je naplnený vak príliš vysoko nad zemou, vozík bude nestabilný a zvýši sa nebezpečenstvo nehody.

Manipulácia žeriavom
Skontrolujte, či hák žeriavu nie je ostrý, pretože by mohol poškodiť vak alebo prerezať popruhy. Ak je to možné, vždy používajte ochranné materiály. Odporúčame vám, aby ste používali špeciálne bezpečnostné háky, aby vak nemohol z háku nečakane vypadnúť. Keď sú vaky zdvihnuté, popruhy musia byť v zvislej polohe. Ak sú popruhy prekrútené, zauzlované alebo ohnuté, môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Narovnanie veľkoobjemového vakus
Popruhy na manipuláciu vaku sú navrhnuté tak, že ich musíte použiť všetky naraz. Veľkoobjemové vaky sú navrhnuté tak, aby sa váha produktu rovnomerne rozložila na všetky popruhy.

Uskladnenie naplnených veľkoobjemových vakovs
Je niekoľko spôsobov, ako vhodne skladovať naplnené veľkoobjemové vaky. Podľa naplneného materiálu môžete vaky uložiť do regálov (s použitím paliet alebo bez nich). Jednotlivé vaky sa dajú tiež stohovať na seba. Skontrolujte, či sú vaky nastohované správne. Veľkoobjemové vaky musia mať vždy certifikát na danú výšku, do ktorej sa majú stohovať. Naši zástupcovia vám v tejto oblasti ochotne poradia, pričom zohľadnia všetky príslušné bezpečnostné normy.

Čo robiť Čo nerobiť
Vždy si dôkladne prečítajte pokyny na manipuláciu na etikete. Nikdy nenapĺňajte vaky na väčšie než bežné pracovné zaťaženie.
Skontrolujte, či je vak stabilný. Vaky nikdy neplňte nerovnomerne.
Pred napĺňaním skontrolujte, či je výsypný systém zatvorený. Pri preprave nikdy neočakávane nezastuvujte.
Pri plnení vakov vykonajte potrebné kroky vzhľadom na množstvo baleného produktu. Nedovoľte žiadnym osobám pohybovať sa pod naplnenými vakmi.
Po naplnení vaku uzatvorte násypný systém. Nestohujte vaky na seba, ak je podlaha nestabilná.
Nastavte šírku vidlice vozíka podľa šírky vaku. Nepoužívajte vidlice a pod. s nedostatočnou nosnosťou.
Pred zdvihnutím vaku skontrolujte, či je hák dostatočne veľký. Neobnovujte jednorazové vaky.
   
Pred plnením antistatických vakov typu C tieto vaky uzemnite.  
Chráňte vaky pred dažďom a slnečným žiarením, aby vydržali čo najdlhšie.  

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging