Spoločnosť LC Packaging predstavuje svoj nový Globálny kódex správania dodávateľov

01 mar 2019

Spoločnosť LC Packaging aktualizovala svoj Globálny kódex správania dodávateľov vzťahujúci sa na všetkých výrobných partnerov spoločnosti. Globálny kódex správania dodávateľov pre rok 2019 stanovuje hodnoty a zásady, ktorými je spoločnosť LC Packaging celosvetovo viazaná: jedná sa o základné požiadavky, ktorých dodržiavanie očakávame od všetkých našich výrobných partnerov pri výkone ich podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť LC Packaging vydala svoj prvý Globálny kódex správania dodávateľov v roku 2015 po tom, ako si stanovila jasné ciele vzťahujúce sa na Zdroje udržateľného obstarávania. Tento cieľ je tiež súčasťou Vízie udržateľnosti pre rok 2022. Keďže spoločnosť LC Packaging, ako aj jej výrobní partneri prešli v uplynulých rokoch v oblasti pracovnoprávnych predpisov, ľudských práv a snáh týkajúcich sa etiky a životného prostredia významným vývojom, súčasne s tým sa vytvorili aj pravidlá a podmienky ich spolupráce. A rovnako tak sa vytvorili aj pravidlá stanovené našimi zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami. V súlade s tým žiadame všetkých našich partnerov, aby podpísali náš aktualizovaný Globálny kódex správania dodávateľov a ubezpečili nás o jeho dodržiavaní.

O Globálnom kódexe správania dodávateľov spoločnosti LC Packaging
Spoločnosť LC Packaging je lojálna voči svojim partnerom, s ktorými komunikuje jasne a otvorene, aby pri zachovaní ľudského prístupu dokázali spoločne rásť a rozvíjať sa. K tomu, aby sme dosiahli tento cieľ, naše hodnoty a vízia sa musia prispôsobiť hodnotám a víziám našich partnerov v oblastiach etiky, ochrany životného prostredia, pracovnoprávnej praxe a všeobecnej obchodnej praxe. Tento cieľ nás viedol aj pri vytváraní Globálneho kódexu správania dodávateľov spoločnosti LC Packaging. Náš Kódex vychádza okrem iného z desiatich zásad týkajúcich sa podnikania a ľudských práv obsiahnutých v Globálnej dohode OSN a z medzinárodne uznávaných noriem, akými sú napr. SA 8000, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Naši partneri podpísaním Globálneho kódexu správania dodávateľov spoločnosti LC Packaging súhlasia s tým, aby sa všetky naše existujúce alebo budúce dohody a obchodné vzťahy riadili zásadami stanovenými v tomto dokumente. Okrem toho sú zodpovední za zabezpečenie príslušných školení pre svojich zamestnancov.

Aktualizovaný Globálny kódex správania dodávateľov nájdete tu.

*Zásady obsiahnuté v Globálnej dohode OSN vychádzajú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci, Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji a Dohovoru OSN proti korupcii.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging